Wyceny prac projektowych, urbanistycznych i inżynierskich

Wydawnictwo pt. Środowiskowe zasady wycen prac projektowych – 2009 składa się z następujących rozdziałów:
rozdział 1 postanowienia ogólne
rozdział 2 Opracowania dla budynków i budowli oraz zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu (2 tomy)
rozdział 3 Opracowania technologiczne
rozdział 4 Sieci uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje
rozdział 6 Inwestycje budownictwa specjalistycznego: łączność, radio
i telewizja, lotniska, budownictwo morskie, wodne śródlądowe i hydrotechniczne
rozdział 7 Inwestycje ekologiczne: technologie zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczania miast, studia z zakresu ochrony środowiska
rozdział 8 Opracowania różne: ochrona przeciwpożarowa, organizacja robót, zagospodarowanie placu budowy, montaż budynków, rozbiórka budynków, informacje do planu bioz
rozdział 9 konstrukcje i urządzenia specjalistyczne (mechaniczne)
rozdział 10 prace urbanistyczne: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin – opracowanie Izby Urbanistów.
UWAGA: od roku 2006 wycofano rozdział 5

 Publikacja „Środowiskowe zasady wycen prac projektowych” (ŚZWPP) nie jest cennikiem, ale materiałem pomocniczym i informacyjnym, pozwalającym na ustalanie obiektywnego poziomu cen oferowanych i negocjowanych.
Obowiązujące w Polsce akty prawne wykluczają stosowanie cenników na usługi, do których zalicza się prace pro-jek towe. W większości k rajów U E podobne materiały pomocnicze, zastępujące cenniki, zostały opracowane przez różne stowarzyszenia inżynierów lub izby zawodowe i po uznaniu przez właściwe ministerstwa są powszechnie stosowane do określania wycen na prace projektowe i usługi inżynierskie. Podobnie jest w Polsce, gdzie wydania ostatnich „Śro-dow iskow ych zasad ” (z 20 03 r. oraz 20 0 6 r.) uzyskały rekomendację Ministerstwa In f ra st ru k t ur y. Z a sadnicza różn ica polega na tym, że u nas wyceny według tych „Zasad” są stosowane w ograniczonym zakresie, a ceny dla zamówień publicznych są określane ryczałtowo.


Należy w tym miejscu przypomnieć, że Urząd Antymonopolowy podjął w 1990 r. postępowanie administracyjne w sprawie rzekomego stosowania przez Radę Koordynacyjną Biur Projektowych praktyk monopolistycznych poprzez wydawanie „Środowiskowych zasad”. Po rozpatrzeniu sprawy Urząd przesłał decyzję, w której podano m.in.: nie stwierdza się praktyk monopolistycznych polegających na kształtowaniu cen i zasad ich kształtowania oraz ustalania warunków umów, zawieranych przez kontrahentów z osobami trzecimi, poprzez wydawanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych.
Wydawnictwo „Środowiskowe zasady” ukazuje się od 1987 r., średnio co trzy lata, zdobywając coraz więcej zwolenników zarówno wśród projektantów, jednostek projektowych, jak i inwestorów. Pewne zmniejszenie zastosowania tej metody wycen nastąpiło w miarę rozszerzania realizacji inwestycji f-nansowanych ze środków publicznych. Ustalenia w ustawach dotyczących zamówień publicznych, preferujące oceny ofert według kryterium najniższej ceny, spowodowały, że oferenci określają ceny ryczałtowo i w większości przetargów na bardzo niskim poziomie. Takie kryterium oceny ofert dla opracowań intelektualnych, a takimi są prace projektowe, nie jest stosowane w żadnym zachodnim kraju UE.
Od 2004 r. „Środowiskowe zasady” w wyniku porozumienia z Izbą Urbanistów rozszerzono o rozdział 10, zawierający prace urbanistyczne.
Metody określania cen W „Środowiskowych zasadach”przyjęto następujące trzy metody do określania cen za prace projektowe
i usługi inżynierskie:
1. Metoda podstawowa, najbardziej precyzyjna, oparta na technicznych
kryteriach trudności oraz wielkości parametrów technicznych, jak np.
kubatura, powierzchnia, długość i inne. Cena jest określana poprzez umowne jednostki nakładu pracy (j.n.p.) podawane w tabelach i ustalaną corocznie stawkę w złotych.
2. Metoda wskaźnikowa, bazująca na wskaźnikach procentowych odno
szących wartość prac projektowych do kosztów robót budowlanych.
Metoda ta jest zbliżona do podanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
3. Metoda wartościowa, określająca wartość prac projektowych i usług
inżynierskich na podstawie przewidywanej (lub rzeczywistej) liczby godzin oraz stawki godzinowej uzgodnionej między stronami. Na popularność i stopniowe rozszerzanie stosowania „Środowiskowych zasad wycen prac projektowych” składają się różne czynniki oraz działania Izby Projektowania Budowlanego
Rady Koordynacyjnej Biur Projektów,a mianowicie:
1. Zakres „Środowiskowych zasad” obejmuje całość zagadnień inwestycyjnych. Metoda ta umożliwia zatem wykonanie kompletnych
wycen pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, tj. prac
przedprojektowych, koncepcji programowo-przestrzennej (KPP), pro
jektu budowlanego (PB), projektów wykonawczych (PW) i opracowań
kosztorysowych. Wymienione prace mogą być wyceniane dla:

 • każdego budynku i obiektu z zakresu budownictwa ogólnego, komunalnego, przemysłowego, rolniczego czy obronnego,
 • obiektów liniowych: sieci uzbrojenia terenu, ulic, dróg, trakcji i linii kolejowych oraz tramwajowych,

? inwestycji budownictwa specjalistycznego – łączności, radia i te
lewizji, budownictwa morskiego,hydrotechnicznego i wodnego
śródlądowego oraz lotnisk,

 • inwestycji ekologicznych jak: zakłady oczyszczania wody, oczyszczalnie ścieków, obiekty wodociągowe i kanalizacyjne oraz gospodarki odpadami, melioracji wodnej,
 • ochrony przeciwpożarowej, organizacji robót, zagospodarowania placu budowy, montażu budynków i rozbiórki budynków,
 • konstrukcji maszyn i urządzeń specjalistycznych,
 • rozwiązań technologicznych dla budownictwa: ogólnego, przemysłowego, rolniczego, komunalnego, gospodarki magazynowej i remontowej, specjalistycznych obiektów i urządzeń technologicznych.

2. Według „Środowiskowych zasad”mogą być wyceniane usługi inżynierskie, jak: nadzór autorski i inwestorski, specyfkacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, inwentaryzacje budynków, obiektów, instalacji, makiety, ekspertyzy konstrukcyjno-materiałowe, instrukcje obsługi,
studia z zakresu ochrony środowiska,raporty, opracowania ekonomiczne,
studium wykonalności i inne
3. Wyceny prac projektowych (w metodzie podstawowej) oparto na stopniach trudności, kategoriach, dodatkach i współczynnikach, które mogą
być dokładnie określone. Wysokość wyceny jest bowiem pochodną nie tyl
ko wielkości projektowanego obiektu,lecz także trudności wynikających z:

 • warunków projektowania i realizacji (przebudowa, modernizacja, rozbudowa, nadbudowa, budowa na terenach objętych ochroną konserwatorską lub wpływem szkód górniczych),
 • pełnego lub ograniczonego zakresu opracowań projektowych,
 • dodatkowych wymagań, np. w odniesieniu do obiektów realizowanych w trybie zamówień publ icznych niezbędne są spec y f-kacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. „Środowiskowe zasady” obejmują prace urbanistyczne: plany przestrzennego zagospodarowania, materiały do przygotowania zamówienia na opracowanie projektu miejscowego planu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Coroczne ustalanie stawki za stosowaną przy wycenach umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) następuje na podstawie komunikatu prezesa GUS określającego infację w danym roku poprzez wydawanie biuletynu pt. „Informacja” publikowanego na stronach internetowych: www. ipb. org.pl oraz www. bisprol.pl.
6. Pr z y jmowa n ie pr z ez sądy „Śro dow i sko -w ych zasad ” do postępowa nia dowodo -wego w sporach pomiędzy uczestnikami procesów inwestycyjnych.
Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania „Środowiskowych zasad” z roku 2006
Nowelizacja wydania ŚZWPP – 2006 wynika z uwzględnienia zmian w przepisach, nowych rozwiązań technicznych, propozycji wycen dla nowych opracowań oraz zwiększonych wymagań dla projektantów powodują cych wzrost pracochłonności. Ponadto wprowadzono gruntownie zmieniony rozdział 9 pt. „Konstrukcje i urządzenia specjalistyczne”.
Istotne zmiany nastąpiły w rozdziale 10, opracowanym przez Izbę Urbanistów. Dodano komplet informacji niezbędnych do przygotowania zamówienia i jego wyceny na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozszerzono w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozdział 10 jest szczególnie polecany urzędom gminnym i miejskim, które przygotowują materiały do postępowania przetargowego na opracowanie studium i planu miejscowego. Wartość zamówienia można określać na dwa sposoby: a) na podstawie szczegółowego opisu poszczególnych czynności i sposobu wyliczania wartości prac, b) metodą uproszczoną – według podanych wzorów. Podane formularze kalkulacyjne stanowią ułatwienie do obliczeń.
Uzupełnieniem do rozdziału 10 jest opis czynności związanych z przygotowaniem przetargu, przykładowe wzory specyfkacji istotnych warunków zamówienia oraz wzory umów.
Większe rozpowszechnienie wydawnictwa ŚZWPP – 2009 ułatwi przygotowania realnych kalkulacji na potrzeby ofertowe, może mieć korzystny wpływ na jakość dokumentacji projektowej oraz poprawi sytuację fnansową pracowni i biur projektów, a także członków PIIB prowadzących działalność gospodarczą w projektowaniu, kosztorysowaniu i nadzorach inwestorskich. Rozdział 10 „Prace urbanistyczne” może znacznie ułatwić pracownikom urzędów gminnych i miejskich prace nad uruchomieniem zamówień publicznych na studium i plany miejscowe.
dr inż. KAZIMIERZ STAŚKIEWICZ
Szczegółowe informacje o wydawnictwie i udzielanie użytkownikom „Zasad” wyjaśnień: www.ipb.org. pl,

 powrót

Liczba wyświetleń: 9868
Firma Drewno klejone Referencje Kontakt Projekty Hale systemowe Sprzedaż Stropy drewniane Dom drewniany Kładki drewniane
Powered by Hydraportal | Design by Deepline
 • Botanical Slimming Soft Gel
 • Cell Phone Jammers
 • online: Buy best Cell Phone Jammer in our Exclusive Mobile Phone Jammer Shop, 24 hours for Shipping !
 • Reduce Weight Fruta Planta
 • Cheap Cell Phone Jammers for sale now, rush to buy! More Choices for
 • Botanical Slimming
 • Cell Phone Blocker , is the global online retailer with an affordable item for
 • Lida Diet Pills
 • every hobby and lifestyle. Home improvement , electronics,fashion and beautsupplies: available worldwide at unbeatable prices For convenient shopping and everyday savings, make a part of your life today!
 • Fruta Planta
 • Not only this, activates body cells and balances over body microcirculation eliminating the accumulated toxic elements at works by restraining the activity of lipase in the stomach and intestinal canal.