• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

Odnawialne od nowa

W wielu krajach członkowskich, w tym w Polsce, poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii kształtuje się na poziomie kilku procent. Dlatego władze Unii Europejskiej poszukują nowych rozwiązań prawnych, promujących wykorzystanie źródeł odnawialnych. W listopadzie Parlament Europejski i Rada Europy porozumiały się w sprawie nowelizacji dyrektywy EPBD (Dyrektywa 2002/91/EC z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków). Podstawą nowelizacji jest założenie, że po roku 2020 wszystkie nowobudowane budynki będą musiały spełniać standardy wysokiej energooszczędności, zaś zapotrzebowanie na energię tych budynków powinno być w dużej mierze pokrywane ze źródeł odnawialnych, w tym istotne znaczenie ma mieć energia produkowana lokalnie. W realizacji tego wymogu może pomóc uznanie kolejnych źródeł za źródła energii odnawialnej - najnowsza dyrektywa 2009/28/EC dotycząca promowania użycia energii ze źródeł odnawialnych wprowadza m.in. nową kategorie źródeł odnawialnych. Wśród wielu zagadnień regulowanych przez tę dyrektywę (m.in. biopaliwa), z praktycznego punktu widzenia dla nowoczesnego budownictwa ważnym efektem tej dyrektywy jest uznanie pomp ciepła (spełniających określone warunki) za urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii.

Nowe oblicze pompy ciepła
Dyrektywa 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 kwietnia 2009 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych modyfikująca a następnie zastępująca Dyrektywy 2001/77/EC i 2003/30/EC (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources) ma promować wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w kontekście wspomnianego celu - uzyskania 20% udziału źródeł odnawialnych w zużyciu energii. Dyrektywa wprowadza m.in. rozszerzoną definicję energii ze źródeł odnawialnych - jest to „energia pochodząca z odnawialnych zasobów niekopalnych, obejmujących energię wiatrową, słoneczną, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną i oceaniczną, energię wodną, biomasę, gaz z wysypisk odpadów, gaz z oczyszczalni ścieków i biogazy" (art. 2, lit. a, w tłumaczeniu autorki). Warto zwrócić uwagę na energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną, definiowane następująco: energia aerotermalna - energia zgromadzona w formie ciepła w powietrzu zewnętrznym, energia geotermalna - energia zgromadzona w formie ciepła pod powierzchnią ziemi; energia hydrotermalna - energia zgromadzona w formie ciepła w wodach powierzchniowych. Wszystkie opisane rodzaje energii pochodzą ze źródeł, które mogą stanowić dolne źródło energii dla pomp ciepła. Oznacza to, że pompy ciepła, na równi z kolektorami słonecznymi, kotłami na biomasę, turbinami wiatrowymi itp. mogą być uznane za urządzenia pozwalające na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Czy jednak każda pompa ciepła może zostać uznana za odnawialne źródło energii?

Pompa ciepła jako OZE
Nie każda pompa ciepła może być uznana za urządzenie wykorzystujące odnawialne źródło energii. Pompa musi spełnić określone warunki podane w aneksie VII do dyrektywy, a dodatkowo kraje członkowskie mają za zadanie promować te pompy ciepła, które spełniają minimalne wymagania z zakresu ekologii kwalifikujące do uzyskania ekoznaku (eco-labelling). Pompa ciepła (patrz ramka) wymaga dodatkowej energii napędowej (najczęściej elektrycznej, spotyka się też gazowe pompy ciepła). Dlatego zgodnie z zapisami dyrektywy, energia aerotermalna, geotermalna i hydrotermalna pozyskiwana przez pompy ciepła może być uznana za odnawialne źródło energii, pod warunkiem, że ostateczny zysk energetyczny znacznie przekracza ilość energii potrzebnej do napędu pompy. Aneks VII do dyrektywy jasno precyzuje, jak rozumieć sformułowanie „znacznie przekracza". Otóż szacowany sezonowy współczynnik wydajności cieplnej (grzejnej) pompy ciepła SPF musi spełniać następującą zależność:

SPF > 1,15 * 1/η

gdzie η - stosunek całkowitej produkcji energii brutto do zużycia energii pierwotnej do produkcji energii elektrycznej. Wartość ta ma stanowić średnią z krajów członkowskich Unii, w oparciu o dane Eurostat.

Natomiast ilość energii aerotermalnej, geotermalnej i hydrotermalnej wykorzystanej przez pompy ciepła jako energia ze źródeł odnawialnych (według zapisu dyrektywy ERES) ma być określona według wzoru:

ERES = Qusable * (1 - 1/SPF)

gdzie Qusable - ciepło użyteczne

Do końca roku 2012 mają powstać wytyczne, jak poszczególne kraje członkowskie mają określać wartość zarówno ciepła użytecznego, jak i sezonowego współczynnika wydajności grzewczej zależnie od technologii i zastosowań pompy ciepła, a także od warunków klimatycznych.

Nie tylko urządzenie...
Dyrektywa przewiduje, że zastosowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii nie jest wystarczające, by korzystać z tych źródeł efektywnie. Istotne są także kwalifikacje osób zajmujących się montażem i serwisem urządzeń. Do końca roku 2012 mają powstać krajowe programy certyfikacji osób uprawnionych do montażu i instalacji: małych kotłów i pieców na biomasę, systemów solarnych i fotowoltaicznych, płytkich systemów geotermalnych i właśnie pomp ciepła. Osoby uprawnione powinny przejść kurs i zdać egzamin oraz wykazać się doświadczeniem zawodowym. W zakresie pomp ciepła, dyrektywa jako osoby o właściwym doświadczeniu zawodowym wskazuje hydraulików i inżynierów chłodnictwa posiadających podstawowe umiejętności w zakresie hydrauliki i elektryki. Kurs i egzamin powinien obejmować następującą wiedzę: sytuacja rynkowa w zakresie pomp ciepła; zasoby geotermalne i temperatura gruntu w różnych regionach kraju; prawo z zakresu użytkowania zasobów geotermalnych; dostosowanie rodzaju pomp ciepła do danego budynku wraz z wiedzą o wymaganiach technicznych, bezpieczeństwie itd.; prawo krajowe i standardy europejskie; zasada działania pomp ciepła, wraz z charakterystyką obiegu; wydajność systemu; parametry i współczynniki określające pracę pompy ciepła (COP, SPF); komponenty pompy ciepła i ich zadania; wymiarowanie i dobór komponentów dla danego budynku.

Pieniądze z Unii
Zastosowanie pomp ciepła, niezależnie od skali inwestycji, może być promowane i wspomagane przez władze krajowe i samorządowe (poprzez np. zachęty finansowe czy specjalne programy dla inwestorów), tak jak obserwowaliśmy to w przypadku choćby kolektorów słonecznych. Inwestycje związane z pompami ciepła mogą też zostać objęte programami dofinansowań z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach m.in. następujących działań:

  • Działanie 9.4.działania obejmujące zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii - np. program samorządowy wyposażania energochłonnych inwestycji w pompy ciepła;
  • Działanie 10.3 skierowane do przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju energetyki odnawialnej poprzez produkcję urządzeń do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych;
  • wsparcie NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu.


Joanna Ryńska
Źródło: miesięcznik Builder

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę