• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

Wspomaganie projektowania

Modelowanie informacji o budynkach umożliwia realizację złożonych procesów i analiz, których kiedyś nie wykonywano ze względu na koszty lub pracochłonność. Architekci i konstruktorzy obecnie stosują narzędzia do projektowania budynków, które najbardziej rozbudowane zapewniają ciągłą i natychmiastową informację zwrotną o znacznie większej ilości cech obiektu, niż było to możliwe w przypadku konwencjonalnych narzędzi projektowych. Ilości i charakterystyki materiałów, sprawność energetyczna, jakość oświetlenia, ingerencja w lokalizację oraz scenariusze „co by było, gdyby…” to tylko przykłady informacji łatwo dostępnych dzięki nowym narzędziom. Owo podejście do projektowania budynków tak różni się od stosowania tradycyjnego oprogramowania CAD, że w branży zyskało nową nazwę: building information modeling (BIM), czyli modelowanie informacji o budynkach.

Zielona architektura
Dla większości ludzi wpływ środowiskowy budynków jest zaskoczeniem. W Stanach Zjednoczonych budynki mieszkalne i komercyjne zużywają blisko 40% całej energii, 70% elektryczności, 40% surowców i 12% wody bieżącej. Odpowiadają za 30% emisji gazów cieplarnianych i są źródłem 136 milionów ton odpadów pobudowlanych i rozbiórkowych (około 1,3 kg na osobę dziennie).Projektowanie zrównoważone ma na celu ograniczenie tego negatywnego wpływu poprzez stosowanie przyjaznych środowisku praktyk projektowania i budowy. Jego zadaniem jest tworzenie „zielonych budynków”, które są „odpowiedzialnymi środowiskowo, dochodowymi i zdrowymi miejscami pracy i zamieszkania”. Koncepcja projektowania zrównoważonego nie jest nowością. Na przykład Centrum Rockefellera w Nowym Jorku, zbudowane w latach 1930, miało ogrody na dachu i otwierane okna, co obecnie jest nazywane „zielonymi rozwiązaniami”. Ale kryzys energetyczny z lat 70. w połączeniu z ruchem ekologicznym zapoczątkował współczesną erę projektowania proekologicznego.

BIM a projektowanie zrównoważone
Wiele współczesnych cyfrowych modeli budynków nie zawiera informacji wystarczających do analizowania i oceny zachowania się budynków w eksploatacji – a to jest podstawa projektowania zrównoważonych budynków. Tak jak w wypadku tradycyjnych fizycznych modeli i rysunków, oszacowanie zachowania się budynku w oparciu o jego graficzne przedstawienie w konwencjonalnych lub obiektowych programach CAD wymaga dużych nakładów pracy i interpretacji, przez co analizy stają się zbyt kosztowne lub czasochłonne. Narzędzie do parametrycznego modelowania budynków w Revit przedstawia budynek w postaci zintegrowanej bazy danych zawierającej skoordynowane informacje. Oprócz graficznego przedstawienia konstrukcji, wiele danych potrzebnych do projektowania zrównoważonego pozyskuje się w sposób naturalny w miarę postępów projektowania. Ponadto, zintegrowanie Revit z dostępnymi na rynku narzędziami analitycznymi ogromnie upraszcza często złożone i trudne analizy. Sprzęgając model budynku bezpośrednio z oprogramowaniem analitycznym, Revit zapewnia architektom łatwy dostęp do narzędzi dających im natychmiastowe informacje zwrotne o alternatywach projektowych na wczesnych etapach projektowania.

Ekonomia – główny motor ekologii w architekturze i budownictwie
27 października 2009 roku Autodesk ogłosił wyniki pierwszej polskiej edycji Autodesk Green Index. Jest to cykliczne badanie odpowiadające na pytanie, jak architekci stosują praktyki zrównoważonego projektowania oraz jakie są trendy w obszarze budynków ekologicznych. Badanie w Polsce zostało przeprowadzone drogą internetową, przy współpracy z Fundacją Twórców Architektury, w badaniu wzięło udział 123 architektów. Ankieta była realizowana pomiędzy 7 maja i 22 września 2009.

Z punktu widzenia inwestora
Z pytaniami o rozwiązania ekologiczne w ponad 50% projektów spotyka się blisko jedna czwarta polskich architektów. Ale tylko 19% zainteresowanych decyduje się na rozwiązania z obszaru zrównoważonego projektowania. Rosnące koszty energii (79%) oraz wymogi prawne (66%) motywują architektów do stosowania rozwiązań ekologicznych. Z kolei klienci decydują się na te elementy przede wszystkim – zdaniem architektów – ze względu na niższe koszty operacyjne (81%).

Praktyki projektowania zrównoważonego
Polscy architekci mają bardzo wysoką świadomość swojego wpływu na kształtowanie przestrzeni i trendów. Blisko 90% z nich uważa, że ze względu na odpowiedzialność za środowisko warto używać technik zrównoważonego projektowania, gdy tylko to możliwe. Ponad połowa uważa, że architekci są odpowiedzialni za tworzenie i wdrażanie rozwiązań w odpowiedzi na zmiany klimatu. Jedna trzecia firm architektonicznych rozpoczyna więc wdrażanie standardowych procedur w celu informowania klientów o budownictwie zrównoważonym. Polscy architekci wśród najczęściej stosowanych rozwiązań projektowania zrównoważonego wymieniają zielone, obsadzone roślinnością pokrycia dachowe, miejscowe źródła energii odnawialnej oraz wysoko wydajne instalacje sanitarne i grzewcze. Ponad 40% architektów korzysta z oprogramowania do projektowania w celu oceny kosztów operacyjnych tych systemów, a także do analizy alternatywnych materiałów budowlanych w celu zmaksymalizowania wydajności energetycznej i zminimalizowania wpływu na środowisko. W przyszłości możemy spodziewać się większej popularności wysoko refleksyjnych materiałów dachowych (34% obecnie, 59% w okresie 5 lat) oraz odzyskanych, odnowionych, wtórnych lub przerobionych materiałów budowlanych (36% obecnie, 54% za 5 lat). Architekci chcą również w większym stopniu przewidywać i oceniać wpływ na środowisko oraz żywotność materiałów budowlanych w całym cyklu życia budynku. Jednocześnie oprogramowanie projektowe będzie częściej wykorzystywane w celu określania ilości i wykorzystania materiałów w procesie budowlanym, tak aby zminimalizować odpady. Niemal wszyscy architekci (94%) wykorzystują w swojej pracy oprogramowanie projektowe, przy czym jedna czwarta zaczyna pracować zgodnie z koncepcją modelowania informacji o budynku (BIM).

Na tle innych krajów
W ostatnich latach (2008-2009) Autodesk przeprowadził podobne ankiety wśród architektów w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Architekci z powyższych krajów zgodzili się, że ich klienci byli zainteresowani ekologicznymi budynkami, ponieważ chcieli obniżyć koszty operacyjne. Polscy architekci są w czołówce w statystykach jako ci, którzy uważają, że architekci powinni stosować zrównoważone projektowanie zawsze, kiedy jest to możliwe. Twierdzi tak 89% architektów ze Stanów Zjednoczonych, 88% architektów z Wielkiej Brytanii, 87% architektów z Polski, 73% architektów z Włoch oraz 59% architektów z Japonii. Uzasadnienia tego stanowiska różnią się w zależności od kraju. W USA ekologiczne budynki powstają w wyniku popytu wśród klientów (66%), w Wielkiej Brytanii i Japonii podstawowym czynnikiem są wymagania przepisów (odpowiednio 75% i 64%), natomiast w Polsce i we Włoszech wpływają na to głównie wzrastające koszty energii (odpowiednio 79 i 70%). W porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi zainteresowanie klientów elementami budownictwa ekologicznego w Polsce jest niższe – w USA 42% architektów spotkało się z zapytaniami w tym obszarze w większości budynków, 47% z nich wdrożyło te rozwiązania. W Polsce było to odpowiednio: 23 i 19%. Warto natomiast zwrócić uwagę, że duży postęp w tym zakresie nastąpił w USA w okresie ostatnich dwóch lat (ponad 15 punktów).

Wojciech Jędrzejczak

Źródło www.Builder.pl

więcej na www.ebuilder.pl

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę